Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkesrådsleders kontor Troms

Prosjektleder -Tromsvekstavtaler

Om stillingen og arbeidsoppgaver: 

Fylkeskommunen skal lede, og sørge for en helhetlig regional utvikling i fylket, med sikte på å skape gode rammebetingelser for næringsliv og bosetting, samt sikre tjenester og infrastruktur for innbyggerne i Troms. For å sikre samfunnsutviklerrollen og videreutvikling av Troms som eget fylket, har fylkeskommunen opprettet prosjektet Tromsvekstavtaler.

Vi søker etter en prosjektleder til en treårig midlertidig prosjektstilling, til å drive frem prosjektet og implementere Tromsvekstavtalene. Prosjektlederstillingen ligger til fylkesrådsleders kontor i Tromsø, under seksjon for statistikk og analyse. Det er også tilknyttet en prosjektmedarbeider til Tromsvekstavtalene. Det forutsettes samarbeid på tvers av hele organisasjonen, og arbeidet må koordineres opp mot andre strategiske prosesser internt i fylkeskommunen og eksternt i regionen. Som prosjektleder vil du spille en nøkkelrolle i utviklingen av Tromsvekstavtalene og derigjennom bidra til å styrke fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle, samt styrke samarbeidet mellom ulike aktører i regionen.

Tromsvekstavtalene skal munne ut i samarbeidsavtaler mellom fylkeskommunen og de fire interkommunale politiske rådene i Troms. Avtalene skal være med å bidra til å utvikle attraktive og vekstkraftige regioner, der det legges til rette for levende lokalsamfunn og bærekraftig og nyskapende næringsliv. Videre skal avtalene være med å skape et mer systematisk og handlingsrettet samarbeid mellom fylkeskommunen og regionene.

Tromsvekstavtalene skal være basert på de enkelte regionenes muligheter og utfordringer. Det skal i dette arbeidet også utarbeides regionbaserte kunnskapsgrunnlag i samråd med de interkommunale politiske rådene. Fylkeskommunen har i tillegg tre forhåndsdefinerte stolper som skal legge føringer for prioriteringene i regionene:

 • Det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling
 • Demografiutfordringene i regionene
 • Behov for forsert samfunns- og arealplanlegging og tilgjengeliggjøring av områder for næringsutvikling. Det er i mange kommuner et stort etterslep og mangel på kompetanse og kapasitet vedrørende arealplanlegging og næringsutvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Lede prosjektet og prosessen med å få på plass Tromsvekstavtaler med de fire interkommunale politiske rådene i Troms
 • Koordinere team sammensatt av fagressurser fra ulike fagområder
 • Sikre fremdrift i arbeidet, herunder nødvendig kontakt og samarbeid med de interkommunale politiske rådene i Troms
 • Følge opp prosjektet ovenfor administrativ og politisk ledelse
 • Rapportering og oppfølging av prosjektets fremdrift og resultater
 • Samarbeid med ulike regionale aktører
 • Fylkeskommunal kontaktperson for de interkommunale politiske rådene i Troms
 • Tett samarbeid med fylkeskommunens øvrige strategi- og planarbeid, herunder regional planstrategi og Utsyn Troms

 

Kvalifikasjonskrav: 

 • Utdanning på masternivå innen, samfunns- og organisasjonsvitenskap, herunder statsvitenskap, organisasjons og ledelse, samfunnsplanlegging, samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi og lignende
 • Dokumentert prosjekt- og prosessledererfaring
 • Gode analytiske egenskaper
 • Erfaring med samarbeid på tvers av sektorer og aktører
 • God kjennskap til og kunnskap om Troms og offentlig forvaltning
 • Evne til å kommunisere tydelig og effektivt, både skriftlig og muntlig

 

Personlige egenskaper: 

 • Du har gode lederegenskaper og organisasjonsevner
 • Du er nysgjerrig og reflektert
 • Du er fleksibel og engasjert
 • Du er Løsnings- og resultatorientert
 • Du har evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Du er en god relasjonsbygger

 

Vi tilbyr:

 • En treårig prosjektlederstilling i et nytenkende fagmiljø med engasjerte kollegaer
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med mulighet for å påvirke og utvikle et viktig prosjekt for Troms
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter gjeldene lov-og avtaleverk

Det må påregnes en del reisevirsomhet

 • Søknaden skal inneholde:
 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 30.03.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

 

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. helsepersonelloven sine regler.  

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Prosjekt

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.03.2023

Tiltredelse:

snarest

Arbeidssted:

Tromsø

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

https://www.tffk.no

Adresse:

Strandveien 13 9007 Tromsø

Kart: